Wat doet ons fonds?

Missie en visie

Missie

Het pensioenfonds wil een betrouwbare uitvoerder zijn van de pensioenovereenkomsten die BAT Niemeyer, een divisie van British American Tobacco International (Holdings) B.V. met de (huidige en voormalige) werknemers heeft afgesloten. Het is onze missie om het pensioen- en vermogensbeheer (kosten)efficiënt, risicobewust en transparant uit te voeren. Daarbij is de ambitie om de koopkracht voor de deelnemers zo veel als mogelijk te handhaven.

Visie

Binnen de pensioensector neemt de regelgeving en kostendruk verder toe. Het fonds streeft naar een goede pensioenvoorziening om de koopkracht van de deelnemers zowel nu als in de toekomst zo goed mogelijk te handhaven.

Als gesloten fonds vinden wij het noodzakelijk om voor een (kosten)efficiënte uitvoering op lange termijn te blijven kijken naar de mogelijkheden om een duurzame uitvoering van de pensioenovereenkomsten te waarborgen.

Ons bedrijfsplan

Het beleid van het pensioenfonds, de financiële opzet, de gehanteerde grondslagen en de beschikbare sturingsmiddelen zijn gemotiveerd omschreven in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN ) het bedrijfsplan.

Onze organisatie

De organisatie van ons pensioenfonds bestaat uit het bestuur, de bestuurscommissie vermogensbeheer (BCV) en het verantwoordingsorgaan. Daarnaast vindt intern toezicht plaats door middel van visitatie door een externe organisatie.