Wat doet ons fonds?

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen 
  • de pensioenadministratie 
  • het vermogensbeheer 
  • de communicatie met alle betrokkenen 

Het bestuur onderschrijft de Code PensioenfondsenEen code van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid met normen voor goed pensioenfondsbestuur. van de Pensioenfederatie.
Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

De bestuursleden van het fonds werken net als u bij Koninklijke Theodorus Niemeyer B.V. of hebben daar gewerkt. Het bestuur bestaat uit 6 leden, waarvan 3 namens werkgevers, 2 namens werknemers en 1 namens pensioengerechtigden. Er zijn 3 plaatsvervangende leden.

De werkgeversvertegenwoordigers worden benoemd door het bestuur, na voordracht door de directie. De werknemersvertegenwoordigers worden benoemd door het bestuur, na voordracht door de ondernemingsraad. De vertegenwoordiger van pensioengerechtigden wordt benoemd door het bestuur op voordracht van de vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan.

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun geschiktheid.

De taken en bevoegdheden, werkwijze en eisen ten aanzien van het lidmaatschap van het bestuur zijn geregeld in de statuten. De voorzitter en secretaris zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse beleid van het pensioenfonds.

Vragen

Hebt u vragen aan ons bestuur? Neem dan contact op.

De bestuursleden van Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds (SNP) zijn:

Foto

Naam

Namens

Willy Smink150.jpg W.J.L. Smink (Willy), (voorzitter) werkgevers
Ronald Viring150.jpg Ronald Viring150.jpg R. Viring (Ronald) werkgevers
Snap115.jpg Vacature werkgevers
 Michel Smits Plaatsvervangend lid: vacature (M. Smits (Michel) is door de werkgever voorgedragen als kandidaat) werkgevers
Jan Bolhuis150.jpg J. Bolhuis (Jan) werknemers
Eddie Tammens150.jpg E. Tammens (Eddie) werknemers
Hans Stevelmans150.jpg Plaatsvervangend lid: vacature (H. Stevelmans (Hans) is door de ondernemingsraad voorgedragen als kandidaat) werknemers
Ynze Faber150.jpg Ynze Faber150.jpg Y. Faber (Ynze), (secretaris, vice-voorzitter) pensioengerechtigden
Hans Elzenga150.jpg H. Elzenga (Hans), (plaatsvervangend lid) pensioengerechtigden