Uitvoeringskosten

Een pensioenfonds maakt kosten voor pensioenbeheer en kosten voor vermogensbeheer. Onder pensioenbeheer vallen activiteiten als premie innen, administratie bijhouden, pensioenen uitkeren en communiceren met de deelnemers. Ook de kosten voor het pensioenfondsbestuur vallen hieronder. Onder vermogensbeheer vallen alle beleggingsactiviteiten. Daarnaast spelen transactiekosten een rol. Transactiekosten zijn onderdeel van het vermogensbeheer.

Kosten moeten zichtbaar zijn

De kosten die pensioenfondsen maken voor hun pensioenadministratie en het vermogensbeheer moeten zichtbaar zijn. Dit noemen we transparantie. Transparantie hoort bij de manier van werken van een pensioenfonds en is nodig omdat het inzicht geeft in de kosten, waardoor verantwoording mogelijk is. Dat is de opvatting van de Pensioenfederatie.

Ons pensioenfonds deelt de mening van de Pensioenfederatie en wenst volledige transparantie te realiseren ten aanzien van deze kosten.

Communicatie

Bij transparantie hoort communicatie die de ontvanger begrijpt. Hierbij geldt dat een pensioenfonds de gemaakte uitvoeringskosten inzichtelijk maakt voor de actieve deelnemers, oud-werknemers, pensioengerechtigden en de samenleving. In hun jaarverslag moeten pensioenfondsen de administratieve uitvoeringskosten opnemen, als totaalbedrag en als bedrag per deelnemer of pensioengerechtigde.

Ook moeten pensioenfondsen de kosten voor vermogensbeheer en transactiekosten opnemen in het jaarverslag, als totaalbedrag en als percentage van het in het jaarverslag vermelde gemiddeld belegde vermogen.

Het kostenoverzicht van SNP vindt u terug in het jaarverslag. Dit staat op de documentenpagina van deze website.

Tweeledige taak

Om de uitvoeringskosten inzichtelijk te kunnen maken, hebben pensioenfondsen een tweeledige taak. Allereerst moeten ze zelf een helder beeld verkrijgen van de kosten die aan hun pensioenuitvoeringspraktijk verbonden zijn. Zodat ze goede afwegingen en bewuste keuzes kunnen maken. Vervolgens moeten ze dat beeld op een heldere en begrijpelijke manier overdragen op de deelnemers. Deelnemers hebben daar groot belang bij omdat uitvoeringskosten van grote invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van hun pensioen.