Financieel crisisplan

Wat doet ons fonds als er een crisis is en dit effect kan hebben op de pensioenen? Bijvoorbeeld als de financiële positie van het pensioenfonds plotseling verslechtert? Dit staat in het financieel crisisplan. Elk pensioenfonds is verplicht om zo’n crisisplan op te stellen. Het is een leidraad voor het bestuur voor het geval zich een crisis voordoet.

Waarom een crisisplan?

Toezichthouder De Nederlandsche Bank vindt dat tijdens de kredietcrisis in 2008 veel pensioenfondsen onvoldoende waren voorbereid. Daarom moeten pensioenfondsen nu al nadenken over maatregelen die ze kunnen nemen als zich opnieuw zo’n situatie voordoet. Dan kan het bestuur sneller reageren op de ontwikkelingen.

Deze maatregelen zijn opgenomen in de zogeheten ABTN (Actuariële en Bedrijfstechnische Nota). Dit is een bedrijfsplan dat het bestuur opstelt over het bestuursbeleid, de organisatiestructuur, de interne controle en de uitbestede werkzaamheden.

Wat staat in een crisisplan?

In een crisisplan staat onder meer:

  • wanneer sprake is van een crisissituatie bij het fonds
  • welke maatregelen het pensioenfonds kan nemen
  • wat het financiële effect is van deze maatregelen
  • hoe het pensioenfonds rekening houdt met alle belanghebbenden
  • hoe het pensioenfonds met alle belanghebbenden communiceert
  • wat er gebeurt als de crisis weer voorbij is

Wanneer is er sprake van een crisis?

Ons pensioenfonds vindt dat onze doelstelling in gevaar komt als de dekkingsgraad onder de minimaal vereiste grens ligt. De dekkingsgraadGraadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 105 procent betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, € 1,05 in kas zit.  is een graadmeter die aangeeft hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. Het percentage van de dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het pensioenfonds en de verplichtingen. Als de dekkingsgraad daalt tot onder de minimaal vereiste grens is er sprake van een dekkingstekort. Het pensioenfonds heeft dan minder geld aan vermogen dan dat het nu en in de toekomst aan pensioenen moet uitkeren.

Welke maatregelen neemt ons pensioenfonds dan?

Om een crisissituatie te verbeteren, kunnen wij maatregelen nemen. Deze mogelijke maatregelen worden in het crisisplan genoemd:

  • het beleggingsbeleid aanpassen
  • het maken van aanvullende afspraken met de werkgever in de situatie van een dekkingstekort

Wat als de crisis voorbij is?

Als de financiële positie van ons pensioenfonds verbetert, worden de maatregelen stukje bij beetje weer ongedaan gemaakt. Het bestuur zal dan onderzoeken of de aanpassing van het beleggingsbeleid ongedaan kan worden gemaakt en of dit wenselijk is met het oog op de toekomst. Op onze documentenpagina kunt u meer lezen over het financieel crisisplan.